Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ,, Gabriel Mir‘’ w Warszawie

 

I.   ZASADY OGÓLNE.

 

1.1.  Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ,, Gabriel Mir’’ zwane dalej ,,Biurem’’ jako Organizator Turystyki stawia sobie za cel zapewnienie Podróżnym optymalnych warunków wypoczynku i przejmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację imprezy wykupionej przez Podróżnego.

1.2.  Prawa i obowiązki Podróżnych określają wydane w oparciu o Ustawę z dnia 29.08.1997 r. o Usługach Turystycznych i  art.385 Kodeksu Cywilnego

,, Ogólne Warunki Uczestnictwa ‘’ w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ,, Gabriel Mir ’’, zwane dalej ,,warunkami ‘’ stanowiącymi integralną część Umowy – Zgłoszenia.

 

II.   ZAWARCIE UMOWY – ZGŁOSZENIA .

 

2.1.  Zawarcie umowy następuje przez  zapoznanie się z ,,warunkami’’ i podpisanie przez Podróżnego  i Sprzedającego Umowy – Zgłoszenia oraz  wpłacenie zaliczki lub całej ceny imprezy.

2.2.  Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub innych opiekunów prawnych. Ci, zaś winni okazać dokument stwierdzający ich uprawnienie do pełnienia roli opiekuna.

 

III.   ZMIANY WARUNKÓW UMOWY – ZGŁOSZENIA .

 

3.1.  Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub świadczeń w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności siły wyższej , zagrożenia zdrowia lub życia, decyzji władz państwowych czy innych instytucji.

3.2.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, zwracając całość wpłat uiszczonych przez Podróżnego.

3.3.  Strony mogą ustalić w umowie pisemnej swoje prawa i obowiązki odmienne niż przewidują to niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, iż w sprawach nieunormowanych kolejno będą miały istniejące ,,Warunki’’ , Ustawa o usługach turystycznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

IV.   WARUNKI PŁATNOŚCI.

 

4.1.  Ceny świadczeń dla Podróżnych są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

4.2. Podróżny  zobowiązuje się do wpłaty w momencie zawarcia umowy co najmniej 30% ceny imprezy.

4.3.  Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez  Podróżnego w terminie na 30 ( słownie : trzydziestu) dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

4.4.  Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Podróżnym, którego wpłaty nie zostaną przekazane w  ustalonych w punktach 4.2. i 4.3. terminach na dobro Biura. Za nienależyte wykonanie umowy przez osoby trzecie (sprzedawcy imprezy) działające w sieci Biura i na rzecz Biura, przed Uczestnikiem imprezy odpowiada Biuro.

4.5.  Wszelkie roszczenia uczestników ,(którzy świadczenia pieniężne spełnili) związane z rozwiązaniem umowy w oparciu o punkt 4.4.Warunków winny być kierowane bezpośrednio do Biura .

Zgodnie z art.17 ust.1 o usługach turystycznych cena określona w umowie może być podwyższona w przypadku udokumentowania przez Biuro jednej z następujących okoliczności:

 1. wzrost kosztów transportu,
 2. wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za taki usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych ,
 3. wzrost kursów walut .

Wzrost ceny umowy jak w niniejszym punkcie nie stanowi wypowiedzenia umowy uczestnictwa przez   organizatora, ale uznaje się za zmianę istotnego warunku umowy z klientem, która upoważnia do rezygnacji z imprezy ,o czym Uczestnik winien niezwłocznie poinformować Biuro. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo żądać zwrotu wszystkich poniesionych nakładów.

 

V.   PRAWA PODRÓŻNEGO

 

 1. Podróżny ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą (katalogiem) stanowiącym integralną część zawartej z uczestnikiem umowy.
 2. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów i rezydentów Biura (zwanych dalej pracownikami Biura).

5.3.  Podróżni uprawnieni są do zgłaszania pracownikom Biura wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy z tym zastrzeżeniem, iż Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność w następujących przypadkach:

-  działanie lub zaniechanie klienta

-  działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć , albo

-  siłą wyższą.

5.4.  Podróżny objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro,(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów, itp.).

5.5.  Podróżny ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem wniesienia dodatkowej odpłatności na rzecz Ubezpieczyciela, z którym Biuro zawarło umowę.

 1. W przypadku kiedy Podróżny stosuje specjalną dietę lub jest alergikiem, powinien ten fakt zgłosi Organizatorowi zawierając umowę, wówczas Biuro w miarę możliwości będzie starało się rozwiązać ten problem.

 

VI.   OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

 

6.1.  Od chwili rozpoczęcia imprezy Podróżny obowiązany jest stosować się do wskazówek pracowników Biura dotyczących realizacji programu imprezy.

6.2.  Podróżny zobowiązany jest do pozostawienia miejsc wolnych w pierwszych dwóch rzędach autokaru dla obsługi pielgrzymki i do dyspozycji Biura. Po za tym dobór miejsc w autokarze jest ustalony przez Biuro

6.3.  Podróżny zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym pracownika Biura umożliwiającym realizację oferty.

6.4.  Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych,

6.5.  Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych docelowych.

6.6.  Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

6.7.  W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podróżnego ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom  innych Uczestników , Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie uzasadnione koszty (pobytu za granicą i powrotu do kraju), które nie znajdują pokrycia we wcześniej uiszczonej przez konsumenta cenie imprezy w takiej sytuacji ponosi Podróżny.

6.8.  Podróżny ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów.

 

VII.   UBEZPIECZENIA

 

7.1.   W ramach ceny imprezy Biuro zapewnia Podróżnym ubezpieczenie  Kosztów Leczenia za granicą , Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w kwocie

         KL 65000Euro, NNW 35000 PL.

 

7.2.   Biuro zawarło ubezpieczenie organizatora turystyki odpowiedzialności cywilnej na rzecz Klientów w firmie Signal Iduna

7.3.  Ubezpieczyciel, u którego są ubezpieczeni Podróżni danej imprezy jest wyszczególniony w ofercie.

7.4.   Na żądanie Kupującego , Sprzedający jest zobowiązany podać wysokość kwot gwarancyjnych ubezpieczenia KL i NW u danego Ubezpieczyciela oraz pozostałe przysługujące ubezpieczonemu świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia objętego danym ryzykiem. Sprzedający winien udostępnić kupującemu do wglądu warunki danego ubezpieczenia.

 

VIII.   REKLAMACJE

 

Podróżnym  przysługuje prawo do reklamacji. Termin na zgłoszenie reklamacji otwarty jest od chwili wystąpienia sytuacji ją uzasadniającej i trwa przez okres minimum 30 dni liczony od daty zakończenia imprezy. Biuro w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy turystycznej ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji. W wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej Biuro ustosunkowuje się w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Biura w  wyżej wymienionych terminach reklamację uważa się za uzasadnioną i uznaną.

 

 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług wyłącznie w następujących przypadkach

- działanie lub zaniechanie klienta ,

- działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie , jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo

- siłą wyższą.

- w przypadku kiedy pobyt na imprezie turystycznej wydłuża się z przyczyn nadzwyczajnych - niezależnych od organizatora Podróżny zobowiązuję się ponieść dodatkowe koszty, które w związku z tym wynikły.

 

Poza powyższymi sytuacjami Biuro ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy o świadczenie usługi turystycznej niezależnie od jego winy.

 

 1. 1 Biuro gwarantuje Podróżnym, których reklamacje uznane zostaną za uzasadnione naprawienie szkody według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej . Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

 

IX.   WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

9.1.   Biuro odpowiada do wysokości wyrządzonej szkody, wykazanej za pomocą wszystkich środków dowodowych przewidzianych w k.p.c. Środkiem tym nie musi być dowód z dokumentu.

 1. Za skutki nieprawidłowego przedstawienia oferty odpowiada Biuro.
 2. Biuro nie wyłącza szkody na osobie w stosunku do Podróżnych rezygnujących z imprezy w czasie jej trwania.
 3. Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę (ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej udostępnione będą na życzenie Uczestnika w każdym punkcie sprzedającym ofertę Biura). Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie i jest dopuszczalne tylko w powiązaniu z przepisami ustawy o usługach turystycznych.
 4. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 72 godzin przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od Biura niezależnych i nie zawinionych. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Biuro do przedstawienia oferty zastępczej w pierwszym rzędzie, a w razie odmowy w jej udziale przez Uczestnika do zwrotu określonej umową należności bez potrąceń określonych w rozdziale X Ogólnych Warunków .

 

X.   REZYGNACJA Z IMPREZY

 

10.1  Podróżny ma możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy za dodatkową opłatą, po zawarciu umowy lub wpłaceniu pierwszej należności w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni lub w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni.

10.2.   Rezygnacja Uczestnika z imprezy może nastąpić w formie pisemnej . Przy rezygnacji w formie listu poleconego lub faxu za datę rezygnacji uznaje się dzień

           odbioru listu poleconego lub faxu przez organizatora.

10.3.   W przypadku rezygnacji z imprezy związanej z przyczyną w p. 3.2. Biuro zwraca całość wpłat uiszczonych na poczet imprezy.

10.4    W przypadku kiedy pobyt na imprezie turystycznej wydłuża się z przyczyn nadzwyczajnych - niezależnych od organizatora Podróżny zobowiązuję się

           ponieść dodatkowe koszty, które w związku z tym wynikły.

10.5.   W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Biura, organizator ma prawo dokonać potrąceń w następującej wysokości:

 

 1. Jeśli Podróżny nie wykupił polisy od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej organizator tj Gabriel Mir zwróci odpowiedni

% kosztów przypadku gdy rezygnacja  nastąpi na:  

 

Imprezy autokarowe

 

1-14 dni od daty wyjazdu – 10% •

15-29 dni od daty wyjazdu – 30% •

30-59 dni od daty wyjazdu – 60% •

60-90 dni od daty wyjazdu- 80%

 

Imprezy samolotowe i samolotowo - autokarowe

 

1-29 dni od daty wyjazdu –  10% •

30-59 dni od daty wyjazdu – 30% •

60-89 dni od daty wyjazdu-  60%

90-120 dni od daty – 80%

 

10.5.   W przypadku odstąpienia Podróżnego od umowy z jednoczesnym wskazaniem osób spełniających warunki udziału w imprezie i wyrażających na to zgodę, Biuro zrezygnuje z potrąceń procentowych z tytułu odstąpienia Podróżnego od umowy, pobierając jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. od osoby.

10.6.   Biuro dokonuje zwrotu należnej kwoty do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, a odsetki od zwracanych kwot nie przysługują.

10.7.   Podróżny ma prawo zmienić warunki umowy – zmiana rezerwacji na inny termin do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zmiany mogą być dokonane w drodze porozumienia stron na pisemną prośbę Uczestnika. Zmiana rezerwacji następuje po zatwierdzeniu przez Biuro, w przeciwnym wypadku obowiązuje umowa pierwotna.

 

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.   W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy :

- ustawy o usługach turystycznych

- kodeksu cywilnego

11.2.   W przypadku ewentualnych sporów sprawy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy przez pozwanego chyba, że zgodnie z zasadą braku właściwości wyłącznej w sprawach konsumenckich strony postanowią inaczej.